Thông báo cân bằng anh hùng máy chủ thử nghiệm 22/12/2023

 Phiên bản beta không đại diện cho chất lượng chính thức cuối cùng

Lý Bạch

Tối ưu hóa cơ chế xếp chồng tích lũy nội tại Hào Quang Kiếm

Nội tại - Hiệu chỉnh: Mỗi khi tích lũy bốn lớp Hào Quang Kiếm, trạng thái [Hiệp Khách Hàng] sẽ được kích hoạt → Khi tích lũy bốn lớp Hào Quang Kiếm sẽ kích hoạt trạng thái [Hiệp Khách Hàng], mỗi lần Hào Quang Kiếm được tích lũy lại, thời gian trạng thái [Hiệp Khách Hàng] sẽ được làm mới.

Đại Kiều

Điều chỉnh dựa trên tình hình dữ liệu hiện tại và những cải tiến sẽ thay đổi bởi những hẻm núi trong tương lai.

Kỹ năng 2 - Thời gian tiến vào trạng thái hồi chiêu: Khi giải phóng kỹ năng → khi dịch chuyển

Kỹ năng 2 - Mới: Nếu không có anh hùng nào được dịch chuyển, sẽ trả lại 50% thời gian hồi chiêu 

Kỹ năng 3 - Sát thương : 160(+45/Lv)(+18% Công phép) → 135(+45/Lv)(+18% Công phép)

Kỹ năng 4 (Trang bị chuyên dụng) - Phạm vi kỹ năng: 600 → 550

Kỹ năng 4: Phạm vi kỹ năng và khoảng cách được điều chỉnh để phù hợp với trang bị chuyên dụng.

Vương Chiêu Quân

Nội tại - Khiên: 480~900(+58% Công phép) → 420~840(+65% Công phép)

Nội tại - Sát thương nổ khiên: 480~900(+58% Công phép) → 420~840(+65% Công phép)

Nội tại - Sát thương đòn đánh thường thứ 3: 240~450(+30% Công phép) → 180~360(+36% Công phép)

Kỹ năng 1 - Sát thương: 400(+65/Lv)(+55% Công phép) → 350(+70/Lv)(+65% Công phép)

Kỹ năng 1 - Hồi chiêu: 5s → 6s(-0.2s/Lv)

Kỹ năng 2 - Sát thương: 250(+30/Lv)(+47% Công phép) → 250(+50/Lv)(+50% Công phép)

Kỹ năng 2 - Sát thương thêm: 150(+25/Lv)(+22% Công phép) → 130(+26/Lv)(+25% Công phép)

Kỹ năng 2 - Hồi chiêu: 8s → 9s(-0.4s/Lv)

Kỹ năng 3 - Sát thương: 250(+75/Lv)(+22% Công phép) → 200(+100/Lv)(+38% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi chiêu: 35s(-2.5s/Lv) → 35s(-3.5s/Lv)

Lý Nguyên Phương

Kỹ năng 1 - Sát thương: 80(+30/Lv)(+65% Công vật lý) → 100(+20/Lv)(+65% Công vật lý)

Kỹ năng 1 - Tăng tấn công: 40%(+6%/Lv) → 35%(+7%/Lv)

Kỹ năng 2 - Sát thương: 200(+20/Lv)(+50% Công vật lý) → 150(+30/Lv)(+65% Công vật lý)

Kỹ năng 2 - Sát thương theo thời gian: 80(+8/Lv)(+20% Công vật lý) → 70(+14/Lv)(+20% Công vật lý)

Kỹ năng 3 - Sát thương theo thời gian: 75(+20/Lv)(+35% Công vật lý) → 60(+30/Lv)(+40% Công vật lý)

Kỹ năng 3 - Sát thương: 215(+60/Lv)(+75% Công vật lý) → 180(+90/Lv)(+85% Công vật lý)

Chân Cơ

Kỹ năng 1 - Sát thương băng nổ: 250(+50/Lv)(+40% Công phép) → 300(+60/Lv)(+70% Công phép)

Kỹ năng 2 - Hồi chiêu: 7s(-0.3s/Lv) → 8s(-0.3s/Lv)

Kỹ năng 2 -Sát thương: 250(+50/Lv)(+40% Công phép) → 200(+40/Lv)(+40% Công phép)

Hải Nặc

Kỹ năng 1 (Cận chiến) - Hồi phục: 125(+24/Cấp)(+3% Máu cộng thêm) → 175(+35/Cấp)(+5% Máu cộng thêm)

Kỹ năng 1 (Cận chiến): Loại bỏ hiệu ứng lượng máu càng thấp thì tỷ lệ hồi phục càng cao.

Hoàng Trung

Kỹ năng 1 - Hồi chiêu: 9s(-0.6s/Lv) → 9s(-0.4s/Lv)

Kỹ năng 2 - Hồi chiêu: 8s(-0.4s/Lv) → 8s(-0.3s/Lv)

Kỹ năng 3 - Hồi chiêu: 16s(-2s/Lv) → 15s(-1.5s/Lv)

Na Tra

Kỹ năng 1 - Lá chắn: 50 (+4*Lv) (+2%Máu cộng thêm), các đơn vị không phải anh hùng có hiệu lực 1/4 → 40 (+3*Lv) (+1,5% Máu cộng thêm), không phải đơn vị anh hùng có hiệu lực 1/3

Kỹ năng 1 - Lá chắn tối đa: 500 (+40*Lv) (+20% Máu cộng thêm) → 400 (+30*Lv) (+15% Máu tối đa)

Bách Lý Huyền Sách

Kỹ năng 2 - Tỉ lệ trả lại hồi chiêu: 80% → 40% (+8%/Lv)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn