TRANG BỊ HỖ TRỢ VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU
*1 Thuộc tính tấn công chính = 1 Công vật lý hoặc 2 Công phép

Trang bị hỗ trợ cấp 3 cùng 1 nhánh có thể chuyển đổi tự do và thời gian hồi để chuyển đổi là 5 phútTrang bị

Thuộc tính


Ngọc Tri Thức - 300

+ 5% Tốc chạy

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s.
Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Ngọc Cận Vệ - 900

+ 500 Máu tối đa
+ 6% Tốc chạy

Hào quang duy nhất - Bảo hộ:
Tăng 32-60 Giáp vật lý và Giáp phép cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 200-400 Máu tối đa
Thêm 20-40 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Cận Vệ·Rắn Chúa - 1900

+ 1200 Máu tối đa
+ 10% Tốc chạy

Kích hoạt duy nhất - Giải cứu:
Tạo 1 lớp giáp ảo có khả năng hấp thụ 680 - 1800 sát thương cho bản thân và đông minh trong phạm vi 800 trong 3s.
Hồi chiêu: 60s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Hào quang duy nhất - Bảo hộ:
Tăng 50-120 Giáp vật lý và Giáp phép cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Cận Vệ·Phượng Hoàng - 1900

+ 1200 Máu tối đa
+ 10% Tốc chạy

Kích hoạt duy nhất - Thiên Văn:
Liên kết với 1 đồng minh trong phạm vi (Mặc định là đồng minh thấp máu nhất). Sau khi liên kết trong 5s sẽ hồi lại cho 2 bên 500 - 1060 (+20% Máu tối đa) Máu và 25% Năng lượng tối đa, liên kết vượt quá phạm vi sẽ bị ngắt, tấn công hoặc bị tấn công anh hùng đối phương hiệu lực sẽ chỉ có 20%.
Dự trữ mỗi 50s. Tối đa 2 lần
Giãn cách mỗi lần sử dụng: 5s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Hào quang duy nhất - Bảo hộ:
Tăng 50-120 Giáp vật lý và Giáp phép cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Cận Vệ·Sói Hú - 1900

+ 1200 Máu tối đa
+ 10% Tốc chạy

Kích hoạt duy nhất - Tẩu thoát:
Tăng dần Tốc chạy của bản thân và đồng minh trong phạm vi thêm 50% - 260% trong 3s. Kéo dài tối đa 5s. Khi tấn công tướng địch hoặc bị tướng địch tấn công hiệu ứng này sẽ biến mất.
Trạng thái tăng tốc hiện tại cũng sẽ được đồng bộ hóa với đồng đội trong phạm vi khi đi ngang qua đồng đội chưa được tăng tốc Hồi chiêu: 100s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Hào quang duy nhất - Bảo hộ:
Tăng 50-120 Giáp vật lý và Giáp phép cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Cận Vệ·Chiếu Yêu - 1900

+ 1200 Máu tối đa
+ 10% Tốc chạy

Kích hoạt duy nhất - Chiếu sáng:
Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 4 lần trong 2s, mỗi lần gây sát thương phép bằng 6% Máu hiện tại của kẻ địch kèm theo làm chậm 50% Tốc chạy.
Kích hoạt sẽ chiếu sáng và làm lộ tầm nhìn của kẻ địch trong phạm vi.
Nếu không có kẻ địch nào trong phạm vi sẽ hoàn trả lại 70% Thời gian hồi chiêu
Hồi chiêu: 60s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Hào quang duy nhất - Bảo hộ:
Tăng 50-120 Giáp vật lý và Giáp phép cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Ngọc Cực Ảnh - 900

+ 500 Máu tối đa
+ 6% Tốc chạy

Hào quang duy nhất - Tái sinh:
Tăng 8% Tốc đánh, 8% Giảm hồi chiêu và hồi 10 Năng lượng mỗi 5s cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 200-400 Máu tối đa
Thêm 20-40 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Cực Ảnh·Rắn Chúa - 1900

+ 1200 Máu tối đa
+ 10% Tốc chạy

Kích hoạt duy nhất - Giải cứu:
Tạo 1 lớp giáp ảo có khả năng hấp thụ 680 - 1800 sát thương cho bản thân và đông minh trong phạm vi 800 trong 3s.
Hồi chiêu: 60s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Hào quang duy nhất - Tái sinh:
Tăng 15% Tốc đánh, 15% Giảm hồi chiêu và hồi 20 Năng lượng mỗi 5s cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Cực Ảnh·Phượng Hoàng - 1900

+ 1200 Máu tối đa
+ 10% Tốc chạy

Kích hoạt duy nhất - Thiên Văn:
Liên kết với 1 đồng minh trong phạm vi (Mặc định là đồng minh thấp máu nhất). Sau khi liên kết trong 5s sẽ hồi lại cho 2 bên 500 - 1060 (+20% Máu tối đa) Máu và 25% Năng lượng tối đa, liên kết vượt quá phạm vi sẽ bị ngắt, tấn công hoặc bị tấn công anh hùng đối phương hiệu lực sẽ chỉ có 20%.
Dự trữ mỗi 50s. Tối đa 2 lần
Giãn cách mỗi lần sử dụng: 5s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Hào quang duy nhất - Tái sinh:
Tăng 15% Tốc đánh, 15% Giảm hồi chiêu và hồi 20 Năng lượng mỗi 5s cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Cực Ảnh·Sói Hú - 1900

+ 1200 Máu tối đa
+ 10% Tốc chạy

Kích hoạt duy nhất - Tẩu thoát:
Tăng dần Tốc chạy của bản thân và đồng minh trong phạm vi thêm 50% - 260% trong 3s. Kéo dài tối đa 5s. Khi tấn công tướng địch hoặc bị tướng địch tấn công hiệu ứng này sẽ biến mất.
Trạng thái tăng tốc hiện tại cũng sẽ được đồng bộ hóa với đồng đội trong phạm vi khi đi ngang qua đồng đội chưa được tăng tốc Hồi chiêu: 100s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Hào quang duy nhất - Tái sinh:
Tăng 15% Tốc đánh, 15% Giảm hồi chiêu và hồi 20 Năng lượng mỗi 5s cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)


Cực Ảnh·Chiếu Yêu - 1900

+ 1200 Máu tối đa
+ 10% Tốc chạy

Kích hoạt duy nhất - Chiếu sáng:
Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 4 lần trong 2s, mỗi lần gây sát thương phép bằng 6% Máu hiện tại của kẻ địch kèm theo làm chậm 50% Tốc chạy.
Kích hoạt sẽ chiếu sáng và làm lộ tầm nhìn của kẻ địch trong phạm vi.
Nếu không có kẻ địch nào trong phạm vi sẽ hoàn trả lại 70% Thời gian hồi chiêu
Hồi chiêu: 60s
(Các trang bị hỗ trợ kích hoạt hồi chiêu sẽ chia sẻ với cả đội)

Hào quang duy nhất - Tái sinh:
Tăng 15% Tốc đánh, 15% Giảm hồi chiêu và hồi 20 Năng lượng mỗi 5s cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 800

Nội tại duy nhất - Phước lành:
Tăng 300-600 Máu tối đa
Thêm 32-60 thuộc tính tấn công chính

Nội tại duy nhất - Du kích:
Nhận được 5 vàng và kinh nghiệm mỗi 3s. Khi phụ giúp đồng đội dọn quái rừng và lính bản thân sẽ nhận được 25% - 50% vàng và kinh nghiệm mà không ảnh hưởng đến đồng đội (20 phút đạt mức tối đa)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn