[Huy Gồm ] Việt Hóa Full Ngọc Đỏ Cấp 5 Trong Vương Giả Vinh Diệu

                                              

物理攻击 : Công vật lí
物理穿透 : Xuyên giáp vật lí
物理吸血 : Hút máu vật lí
临界率 : Tỉ lệ chí mạng
暴击效果 : Sát thương chí mạng 
攻击速度 : Tốc đánh 

法术攻击 : Công phép
法术穿透 : Xuyên giáp phép
法术吸血 : Hút máu phép 
冷却缩减 : Giảm hồi chiêu

最大生命 : Máu tối đa
物理防御 : Giáp vật lí
法术防御 : Giáp phép 
每5秒回血 : Hồi máu mỗi 5 giây
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn