BẢN CẬP NHẬT NGÀY 18/01/2023 (Tôn Ngộ Không, Lữ Bố, Hoàng Trung, Lưu Thiện, A Cổ Đóa, Hải Nguyệt, Hậu Nghệ, Minh Thế Ẩn)

 Lữ Bố

Kỹ năng 1 - Sát thương: 600 (+120*Cấp chiêu) (+260% Công vật lý cộng thêm) → 500 (+135*Cấp chiêu) (+260% Công vật lý cộng thêm)

Tôn Ngộ Không
Tối ưu hóa rõ ràng hiệu ứng kỹ năng 

Tốc đánh tăng trưởng cơ bản: 1% → 2%

Kỹ năng 2 - Mới: Gây sát thương thực cho quái rừng bằng 240 (+20*Cấp chiêu) (+20% Công vật lý)

Kỹ năng 2 - Tối ưu hóa: Có thể nhận hiệu ứng tăng tốc khi nhảy trúng lính đồng minh


Hoàng Trung

Kỹ năng 1 - Sát thương: 60 (+6*Cấp chiêu)  60 (+4*Cấp chiêu)

Kỹ năng 3 - Song giáp: 180 (+160*Cấp chiêu) → 150 (+125*Cấp chiêu)


Lưu Thiện

Nội tại - Tối ưu hóa: Thời gian câm lặng 1s → 1.2s

Nội tại - Tối ưu hóa: Hồi phục 200 (+14*Cấp anh hùng) → 280 (+28*Cấp anh hùng)


A Cổ Đóa

Đánh thường - Đánh thường tầm xa: 60% Công vật lý → 75% Công vật lý


Hải Nguyệt

Kỹ năng 2 - Giáp ảo: 320 (+65*Cấp chiêu) (+40% Công phép) → 260 (+50*Cấp chiêu) (+35% Công phép)

Kỹ năng 3 - Giáp ảo: 400 (+350*Cấp chiêu) (+75% Công phép) → 300 (+240*Cấp chiêu) (+70% Công phép)


Hậu Nghệ

Nội tại - Tốc đánh: 5% mỗi tầng → 4% mỗi tầng

Minh Thế Ẩn

Kỹ năng 1 - Tăng tấn công vật lý: 30 (+12* Cấp chiêu) (+6% Công phép) → 24 (+9*Cấp chiêu) (+6% Công phép)

Kỹ năng 1 - Tăng tấn công phép: 45 (+18*Cấp chiêu) (+10% Công phép) → 36 (+12*Cấp chiêu) (+10% Công phép)

Kỹ năng 2 - Tăng song giáp: 24% (+3%*Cấp chiêu) → 20% (+2%*Cấp chiêu)
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn